Conform Anexei 2 la ROF, CAP. I 

1.Drepturile pacienților internați sunt cele prevăzute de Lega nr. 46/2003 privind drepturile pacienților, cu modificările și completările ulterioare și din Normele de aplicare ale acesteia aprobate prin O.M.S. 1410/2016 și vor fi postate pe site-ul spitalului și la avizierele acestuia;
2.Aparținătorii au dreptul de a vizita pacienții conform programului de vizite afișat în spital, specific fiecărei secții medicale sau cel instituit în situaţii de carantină;
3.Programul de vizită al aparținătorilor pacienților internați în spital este adaptat în funcție de contextual epidemiologic de la momentul vizitei, este afișat la loc vizibil la toate punctele de acces în spital precum și pe pagina web a instituției;
4.La intrarea în spital aparținătorii au obligația de a prezenta personalului de pază actul de identitate pentru a fi trecut in registru de vizitatori. Cu această ocazie este interzisă perceperea de taxe pentru vizitarea pacienților;
5.Numărul de aparținători care au acces la un pacient internat într-un salon cu mai mult de trei paturi poate fi restricționat. De asemenea, în salon pot fi simultan vizitatori pentru cel mult doi pacienți. Spitalul poate dispune ca durata vizitei să fie limitată la 60 de minute, pentru a da posibilitatea vizitei și celorlalți pacienți internați în același salon, dacă există solicitări în acest sens.
6.Pacienții din Secția A.T.I. pot fi vizitați zilnic doar de membrii familiei, respectiv părinți, copii, surori sau frați. La acești pacienți pot intra cel mult două persoane, care trebuie să respecte reglementările interne ale secției.
7.Secția A.T.I. dispune de un număr de telefon prin care medicul curant sau cel de gardă să informeze familia despre starea pacientului. Respectivul număr de telefon se pune la dispoziția aparținătorilor pacienților la cererea acestora;
8.Familiile pacienților internați în oricare dintre secțiile unității sanitare pot discuta direct cu medicul curant în timpul programului de lucru al acestuia, în baza unui program stabilit de medicul șef de secție sau de coordonatorul secției, aprobat de directorul medical și afișat la loc vizibil în fiecare secție.
9.Pacienții aflați în stare critică sau terminală pot fi vizitați la orice oră, indiferent de secția în care sunt internați. Un membru al familiei poate solicita să stea permanent lângă pacientul aflat în stare critică sau în fază terminală, dacă sunt condiții necesare în secția în care este internat;
10.Este interzisă întroducerea în spital de băuturi alcoolice, droguri, arme, muniţii sau alte instrumente care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a pacienților, aparținătorilor şi a personalului unităţii;
11.Pe timpul vizitei în spital este interzisă folosirea telefonului mobil cu camera foto, aparat de fotografiat sau alte aparate de înregistrare și filmare;
12.Este interzis accesul în spital a persoanelor aflate în stare de ebrietate;
13.Copiii care își vizitează rudele în spital trebuie sa fie însoțiți și supravegheați pe timpul vizitei de către un adult;
14.Pe timpul vizitei aparținătorii au obligația de a avea un comportament cuviincios în relaţiile cu personalul medico-sanitar şi cu ceilalţi pacienţi și aparținători;
15.Aparținătorii au obligația să respecte şi să păstreze starea de curăţenie în salon, coridoare, grupuri sanitare, etc.
16.Este interzisă deplasarea în interiorul spitalului în zonele cu acces restricţionat (acces limitat, acces interzis);
17.Fumatul în incinta spitalului este strict interzis;
18.Accesul în spital al persoanelor care prezintă simptome vizibile de răceală, gripă sau cu o stare general alterată poate fi restricționat;
19.Repausul la pat pe durata indicată de medicul curant este obligatorie. Deplasările pentru investigaţii şi tratamente se vor face numai la indicaţia medicului curant iar pacienții vor fi însoțiți de personalul spitalului (în special pacienții cu probleme de deplasare). Părăsirea secției se face doar cu aprobarea personalului sanitar de serviciu (responsabilul de salon) doar pentru deplasarea în curtea spitalului (magazinele alimentare, spațiul verde, biserică).
20.Parintii/apartinatorii trebuie sa insoteasca copilul la investigatiile radiologice si imagistice, pentru asigurarea confortului/sustinerii/imobilizarii acestuia,dupa caz, si sa respecte instructiunile personalului din laborator pentru desfasurarea procedurilor in conditii de siguranta.
21.Parintii/apartinatorii trebuie sa informeze,despre posibilitatea existentei unei sarcini,atat la pacienta minora cat si la insotitoare,in momentul completarii ”acordului pacientului informat”,precum si inainte de orice procedura sau investigatie medicala , sau ori de cate ori se solicita astfel de informatii.
22.Dacă starea pacientului permite, în timpul dintre vizite și în afara orelor de servire a mesei, aparținătorul se poate deplasa în curtea spitalului pentru relaxare sau cumpărarea de produse necesare igienei personale, fără să părăsească perimetrul spitalului, cu condiția să comunice și să aibă acceptul asistentei șef de secție sau a personalului medical de serviciu.
23.Se recomandă evitarea consumării de către copil a alimentelor aduse de acasă fără acordul medicului curant precum și a celor contraindicate de personalul medical. Este interzis în salon consumul de alimente. Cantități mici pot fi păstrate în frigiderul secției, în pungi etichetate cu numele aparținătorului și numărul salonului. In frigiderele pentru apartinatori, este interzisa pastrarea alimentelor pentru sugari, inclusiv a laptelui matern. In aceasi ideie, pentru a nu se genera un risc de infectie, se interzice recoltarea si pastrarea pe sectie a laptelui matern mai mult de 30 minute.
24.Aparținătorii au obligaţia de a avea o comportare corectă în relaţiile cu celelalte persoane şi cu personalul medico-sanitar, evitând încălcarea disciplinei de spital, tulburarea liniştii şi orice manifestare necuviincioasă sau neadecvată. Nemulţumirile vor fi aduse la cunoştiiţă pe un ton adecvat si imediat ce este posibil medicului curant sau asistentului şef de secţie (personalul sanitar de serviciu), care sunt obligaţi să asculte şi să rezolve orice plângere.
25.Aparținătorii sunt obligaţi să păstreze curăţenia saloanelor, culoarelor şi grupurilor sanitare şi să ajute personalul spitalului la efectuarea și menţinerea curăţeniei în salon.
26.Plecarea din spital a pacientului (copilului) și a părintelui care-l însoțește se realizează doar prin externare.
27.Pentru pacienții cu vîrsta peste 3 (trei) ani, aparținătorii vor achita la Casieria spitalului o taxă / zi spitalizare reprezentând contravaloarea serviciilor asigurate (cazare, masă, utilități), în suma stabilită de conducerea spitalului.
28.Aparținătorii sunt obligaţi să explice si sa lămurească membrii familiilor lor în legătură cu respectarea cu stricteţe a regulilor privind vizitarea pacienților și a dispozițiilor referitoare la obligațiile lor pe timpul internării și după externare.
29.Certificatul de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav se acordă pentru copii în vârstă de până la 7 ani și pentru copii cu handicap în vîrstă până la 18 ani, la solicitarea aparținătorului, doar în ziua externării. Dacă externarea se face într-una din zilele lunii următoare, atunci certificatul medical se va elibera, în aceleași condiții, în ultima zi lucrătoare a lunii, urmând ca pentru zilele rămase până la externare să se elibereze un alt certificat medical, în contnuarea precedentului. Aparținătorul va prezenta adeverința de la angajatorul său din care să reiasă numărul de zile de concediu medical conform prevederilor legale.