INTERNAREA PACIENȚILOR

Internarea de urgenţă se decide pentru toate cazurile care reprezintă urgenţe medico-chirurgicale şi boli cu potenţial endemo – epidemic.

Internarea pacienţilor se face, ca regulă, programat, în baza Biletului de trimitere/ Recomandare de internare emis de un medic specialist sau de un alt medic care are dreptul de a recomanda internarea.

TIPURI DE INTERNĂRI

 1. Internarea în regim de spitalizare continuă-modalități:

 2. a) Fără bilet de internare (pacienții sunt asigurați sau nu) prin Unitatea de Primire Urgențe (UPU) – decizia de internare este luată de medicul de gardă sau de către medicul de medicină de urgență. Conform legii asigurărilor de sănătate, toți pacienții cu domiciliul în România beneficiază de asistența medicală de urgență gratuită. Serviciile medicale de spitalizare continuă cu internare prin UPU sunt decontate de către CNAS pe perioada de urgență, indiferent dacă pacientul are sau nu calitatea de asigurat.

 3. b) Cu bilet de internare (pacienții sunt asigurați), internarea continuă se poate face cu bilet de internare eliberat de medicul specialist din Ambulatorul de Specialitate sau de medicul de familie, în ultima situatie doar în cazul în care pe biletul de internare este completat punctul 10 „Spitalul Județean de Urgență Zalău” secția „Nume secție” impreună cu punctul 12 parafa și semnătura medicului specialist care decide internarea, pentru a se asigura pat în cadrul secției de destinatie.

 4. Internarea în regim de spitalizare de zi-modalități:

 5. a) Pacienților asigurați care fac dovada calității de asigurat prin:

cardul național de asigurări sociale de sănătate;

            – în cazul pacienților fără card (card emis, dar nu se află în posesia asiguratului) – adeverință de asigurat cu o valabilitate de 3 luni;

            – adeverinţa de asigurat eliberată prin casa de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul, numai în situaţia în care cardul naţional de asigurări de sănătate nu a fost emis și doar dacă în urma accesării instrumentului electronic (PIAS) nu se poate face dovada calităţii de asigurat;

            – adeverinţa de înlocuire a cardului naţional, eliberată prin Casa de Asigurări de Sănătate la care este înscris asiguratul, pentru situaţiile în care se solicită emiterea cardului duplicat;

            –  certificatul de naştere sau actul de identitate, după caz, pentru copiii în vârstă de până la 18 ani;

            – prin interogarea pe bază de CNP a platformei PIAS (dacă Platforma PIAS nu funcționează, dovada se face pe baza cuponului de pensie, adeverință de la locul de muncă sau adeverință de la ANAF cu privire la plata pe ultimul trimestru).

 1. b) Pacienților neasigurați dacă criteriul de internare este „epidemiologic” (Ex. „Tratamentul și profilaxia rabiei fără antitetanic”).

 2. c) Posesorilor de card UE sau Formulare emise de un stat membru UE ori cetățeni cu care România are reglementate acorduri în domeniul sănătății (diplomați, membrii ai ambasadelor, etc)

 3. d) Cetățenii din Ucraina, străinii sau apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intră în România și care solicită protecție internațională în România – pe baza pașaportului (simplu, diplomatic, comercial, de urgență, temporar), document de călătorie sau tranzit, titlu de călătorie, laissez-passer, carnet de marinar, cartea de identitate din care să reiasă și data intrării în România. Actul/actele verificate vor fi scanate și semnate electronic pentru a fi trimise CAS-Sălaj pentru alocarea statutului de asigurat în platforma PIAS.

Nu se efectuează internări de zi prin UPU!

EXTERNAREA PACIENȚILOR  

Externarea pacientului din spital se stabileşte de către medicul curant, în momentul în care consideră că afecţiunea pentru care acesta a fost internat nu mai necesită tratament în regim de spitalizare continuă, momentul externării comunicându-se pacientului şi aparţinătorilor cu 24 de ore înainte sau cel mai târziu în dimineaţa zilei externării.

La externare, bolnavilor li se înmânează următoarele documente:

 • Biletul de ieşire din spital, întocmit de medicul curant, cu aprobarea medicului şef de secţie sau a medicului care asigură coordonarea de specialitate

 • Decontul de cheltuieli aferent spitalizării întocmit conform prevederilor Ordinului MS 1100/2005 privind introducerea decontului de cheltuieli ce se eliberează pacientului pentru serviciile medicale primite

 • Reţeta electronică conţinând tratamentul pe care pacientul trebuie să îl urmeze după externare, prescriere care se face pentru un număr de 3-7 zile pentru bolile acute, 8-10 zile pentru afecţiunile subacute şi 30/31 de zile pentru bolile cronice

 • Scrisoarea medicală pentru medicul de familie în vederea asigurării continuităţii îngrijirilor, completată conform anexei 43 din Normele contractului cadru

 • După caz, concediu medical, recomandat după normele legislative în vigoare

 • Recomandare pentru îngrijirile medicale sau paliative ( dacă este cazul)

Scrisoarea medicală sau Biletul de ieşire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externării, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriu de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului.

            Medicul curant va consemna în Biletul de ieşire şi în Scrisoarea medicală următoarele:

 • Diagnosticul de externare

 • Starea pacientului la externare

 • Tratamentul medical pe care pacientul trebuie să îl urmeze

 • Indicaţii privind regimul alimentar şi de viaţă

 • Data următorului control medical

            La externare pacientul primește informaţiile necesare privind afecţiunea lui şi tratamentul necesar, inclusiv informaţiile necesare privind o eventuală apariţie sau agravare a unor semne ori simptome. Pacientul nu părăsește spitalul decât după primirea tuturor documentelor de externare.

Pacienţii spitalizaţi în internare continuă sunt obligaţi să achite coplata pentru serviciile medicale